Welpenkurs 20. Juli bis 21. September 2013
Junghunde Kurs 28. September bis 09. November 2013
Erziehungskurs 2 09. März bis 17. Juni 2014
Prüfung BH/VT 12. Juli 2014 bestanden
Prüfung BgH 1
16. November 2014 bestanden 
Prüfung BgH 2                     01. Oktober 2016 bestanden